Ο ρόλος των νοητικών μοντέλων στην ανάπτυξη των εννοιών

Συγγραφέας: Στέλλα Βοσνιάδου

Περίληψη

Τα μοντέλα παίζουν ένα σημαντικό ρόλο στην ανάπτυξη των επιστημών διότι μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως μέσα/ εργαλεία για να βοηθήσουν στην οικοδόμηση θεωριών. Αποτελούν πηγές που έχουν προβλεπτική και επεξηγηματική ισχύ και είναι δυνατόν να χρησιμοποιηθούν για τη διατύπωση νέων υποθέσεων και να συμβάλλουν στην επιστημονική ανακάλυψη. Σε αυτό το άρθρο υποστηρίζω ότι τα νοητικά μοντέλα που οικοδομούν τα παιδιά έχουν επίσης προβλεπτική και επεξηγηματική ισχύ και μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως διαμεσολαβητικοί μηχανισμοί για την ανάπτυξη και την αναδιοργάνωση των εννοιών.

Loading ...